Gränsdragningslista

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Föreningen ansvarar för husets skick i övrigt. För att klargöra vad som är föreningen respektive medlemmens ansvar används gränsdragningslistan.

Bostadsrättshavaren

Bostadsrättshavaren svarar för lägenhetens

  • Väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.

  • Inredning och utrustning såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar; svagströmsledningar; ifråga om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar bostadsrättshavaren dock endast för målning; i fråga om stamledningar för el svarar bostadsrättshavaren endast fr. o. m . lägenhetens undercentral (proppskåp)

  • Golvbrunnar, eldstäder, rökgångar, inner och ytterdörrar samt glas och bågar i inner och ytterfönster. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.

Föreningen

Föreningen svarar för fastighetens

  • Radiatorer och stamledningar för vatten, avlopp, värme, ventilation och el; gällande el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringstavla.

  • Målning av yttersidorna av fönster och ytterdörrar samt i förekommande fall av kittning.

  • Reparation med anledning av brand- eller vattenskada i lägenheten, dock inte om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som tillhör dennes hushåll eller gästar denne eller av annan som denne inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för dennes räkning. Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som nu sagts endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som denne bort iaktta.

  • Är bostadsrättslägenheten försedd med balkong, terrass, mark/uteplats eller med egen ingång åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning.

Om ohyra förekommer i lägenheten ska motsvarande ansvarsfördelning gälla som vid brand- eller vattenskada. Föreningen får åta sig att utföra sådan underhållsåtgärd som enligt ovan sagts bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut härom ska fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.