Stadgar

Stadgarna är det lagverk som reglerar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Stadgarna styr också styrelsens uppdrag samt regler kring föreningsstämma och hur ekonomiska medel skall fördelas i föreningen. Förutom bostadsrättsföreningens stadgar finns det några olika lagar som bostadsrättsföreningar ska följa.


Föreningens syfte

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 

Stadgar.pdf Stadgar.pdf
Size : 6031.95 Kb
Type : pdf