VID FÖRSÄLJNING

Nedan beskrivs en bostadsrättsöverlåtelse i sex steg.

ANMÄL ÖVERLÅTELSE TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Meddela föreningen i god tid när du ska överlåta bostadsrätten och har en köpare. För att föreningen ska kunna hantera frågan om medlemskap måste du som säljare lämna uppgifter om personnummer, namn och adress på den tilltänkte köparen. Överlåtelsen ska skickas till följande adress.

Fastum AB
Box 904
751 09 Uppsala

https://www.fastum.se/

Skriv avtal med köparen

Därefter skall du skriva ett avtal med köparen. Detta skall upprättas i tre exemplar och "Avtal om överlåtelse av bostadsrätt" ska bifogas denna information. Genom avtalet har din köpare förbundit sig att köpa bostadsrätten och du har förbundit dig att sälja den.

Köparen måste godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen

För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att bostadsrättsföreningen godkänner din köpare som medlem i föreningen. Du överlåter inte specifikt din lägenhet, utan din andel i bostadsrättsföreningen. Föreningen gör en kreditupplysning på den tilltänkta köparen. Föreningen låter även göra en besiktning av lägenheten innan överlåtelsen godkänns.

Avflyttningsbesiktning

I samband med att en lägenhet säljs genomför vi en avflyttningsbesiktning. Besiktningen är obligatorisk och ska ske innan den nya medlemmen godkänns av föreningen. Syftet är att föreningen inte ska drabbas av kostnader för att åtgärda eventuella brister som den boende har åsamkat.

Syftet med avflyttningsbesiktningen är att föreningen ska ha en uppföljning på

  • standarden på våra lägenheter
  • om några felaktiga eller olovliga ingrepp har skett i de installationer som är föreningens ansvar
  • att samtliga renoveringar eller förändringar i lägenheten som gjorts har anmälts till föreningen
  • om eventuella renoveringar krävt tillstånd, att dessa är godkända

Det som främst kontrolleras vid en avflyttningsbesiktning är ventilations-, värme och sanitetsinstallationer, nätverks- och tv-uttag, att fönster är öppningsbara och tätade, att inga allvarliga skador finns, att inga otillåtna ändringar  eller installationer gjorts. Om anmärkningar finns, åläggs den boende att åtgärda dessa. 

Besiktningen genomförs av vår förvaltare Nabo. 

Lös befintliga lån på lägenheten

Är lägenheten belånad och pantsatt, ska du ta kontakt med din bank. Det rekommenderas att köpare och säljare träffas och slutför affären på banken. Då löser ni eventuella lån och köparen överlämnar köpesumman direkt på banken.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

För att täcka de administrativa kostnaderna i samband med ägarbytet av bostadsrätten tas det ut en överlåtelseavgift. En överlåtelseavgift debiteras köparen med 2,5% av prisbasbeloppet (för närvarande 1110 kr av gällande basbelopp).

Motsvarande finns det en pantsättningsavgift som ska motsvara kostnaden för administration som föreningen har i samband med underrättelse om pantsättning av bostadsrätt. Pantsättningsavgift är för närvarande 410 kr / pant av gällande basbelopp och debiteras låntagaren.

Överlåtelsen registreras

Skicka in följande handlingar till bostadsrättsföreningen direkt efter slutuppgörelse till föreningens ekonomiska förvaltare. Fastum AB Råsundavägen 18 Box 3118, 169 20 SOLNA.

  • 1 ex av köpeavtalet
  • 1 ex av överlåtelseanmälan
  • Intyg som styrker att ev. lån är löst och panten avnoterad vid tillträdet
  • Ev. säljarens nya address