Föreningsstämma

Varje år utfärdas en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång. För att få ett ärende behandlat på föreningsstämma ska ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före april månads utgång eller innan en senare tidpunkt bestämd av styrelsen.

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen eller en revisor finner skäl till det, eller när minst 1/10 av samtliga röstberättigade skriftligen begär det hos styrelsen med angivande av ärende som önskas behandlat på stämman. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då begäran kom in till styrelsen.

Dagordning på ordinarie föreningsstämma

På en extra föreningsstämma ska ärenden, utöver punkt 1-7 (se nedan), endast behandlas för vilka stämman blivit utlyst och angetts i kallelsen till stämman.

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enlig 34§
 17. Stämmans avslutande